با در نظر گرفتن امکانی جدید در سایت انجمن وت اعضای سایت می توانند مقالات علمی، پژوهشی و … خود را از طریق فرم پیوست در برگه مربوطه در سایت اصلی انجمن و لینک زیر ارسال نمایند تا پس از تایید بطور خودکار به نام خود ارسال کننده در سایت جهت استفاده عموم انتشار یابد . البته در صورت صلاحدید و نظر نویسنده امکان محدودیت نمایش برای اعضا و غیر اعضا وجود دارد.
برگه و فرم ارسال مقاله