جهت دریافت صحیح حقوق و مزایا به موارد زیر توجه نمایید.

۱- بخشهای ستاره دار را به درستی وارد نمایید.

۲- مبالغ را به ریال وارد نمایید.

۳- با توجه به عدم امکان لحاظ کردن بخشهای مختلف حقوق تا مقدار ناچیزی تفاوت با محاسبات دقیق وجود دارد.

۴- این افزونه تنها جهت اطلاع شماست و با توجه به شرایط بند ۳ قابلیت استناد نخواهد داشت.

 

دکتر کامران شماعی

مجری و طراح فرمول و افزونه محاسبه گر