انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان